Jesteś nowym użytkownikiem?
Home » Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
przez MediTeka Sp. z o.o. w portalu
mediteka.pl

 

I. Informacje ogólne

 

1. Właścicielem portalu internetowego mediteka.pl jest:

MediTeka Sp. z o.o.

ul. Łowicka 51/20 , 02-534 Warszawa

NIP 521-352-48-30 , REGON 141733621

KRS 0000324423 , XIII Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie

 

2. Portal jest źródłem fachowej wiedzy medycznej na najwyższym poziomie oferującym specjalistyczne e-usługi w postaci dostępu do fundamentalnych dzieł, stanowiących podstawowe wydawnictwa referencyjne z zakresu nauk medycznych, w tym między innymi:

- encyklopedycznego słownika medycznego angielsko-polskiego,

- polsko-hiszpańskiego i hiszpańsko-polskiego słownika medycznego,

- angielsko-polskiego słownika terminów biostatystyki klinicznej,

- atlasu anatomii 3D

- i innych.

Portal jest adresowany przede wszystkim do wysokiej klasy lekarzy oraz specjalistów innych dziedzin ochrony zdrowia (np. farmaceutów, fizjoterapeutów), jako jedno z ich podstawowych narzędzi pracy.

 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu.

 

4. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszających niniejsze postanowienie. Użytkownik akceptuje uprawnienie administratora Portalu do usuwania treści, jakie w ocenie administratora Portalu naruszają niniejsze postanowienie.

 

II. Warunki techniczne

 

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika:

- hardware,

- połączenia z siecią Internet,

- przeglądarki internetowej,

- innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z wybranych usług.

 

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych, jak również oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

 

III. Rejestracja użytkowników

 

1. Użytkownikami Portalu są osoby pełnoletnie, które dokonają prawidłowej rejestracji oraz osoby, które korzystają z ogólnodostępnej części Portalu bez rejestracji.

 

2. Aby w pełni korzystać z Portalu MediTeka, a w szczególności by zakupić oferowane przez Portal MediTeka produkty i usługi, Użytkownik Portalu MediTeka musi zarejestrować się i założyć konto. Do korzystania z ogólnodostępnej części Portalu MediTeka nie jest wymagana rejestracja.

 

3. Prawo do pełnego korzystania z Portalu MediTeka mają wyłącznie osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, tj. lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych. Powyższe ograniczenie i konieczność rejestracji wynika wyłącznie z wymogów polskiego prawa, a dokładniej art. 57 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181, Nr 152, poz. 1265 z późn. zmianami) - na łamach Portalu MediTeka mogą być publikowane materiały zawierające m.in. informacje o produktach leczniczych, wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

 

4. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.

 

5. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie:

- adresu mailowego,

- hasła,

- danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania),

- danych miejsca pracy i zajmowanego stanowiska,

- ponadto w przypadku lekarzy: Numeru Prawa Wykonywania Zawodu (NPWZ), daty uzyskania dyplomu ukończenia studiów, specjalności medycznej,

- ponadto w przypadku studentów: podanie roku studiów, uczelni, na jakiej studiuje,

- potwierdzenie akceptacji niniejszego regulaminu Portalu MediTeka

 

7. Adres mailowy podany przez Użytkownika to jego identyfikator, który wraz z indywidualnym hasłem pozwala na korzystanie z Portalu.

 

8. Zakończenie rejestracji następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu mailowego, poprzez otrzymanie przez Użytkownika przesłanego przez Portal kodu dostępu. Kod generuje się automatycznie po zakończeniu rejestracji.

 

9. Użytkownik jest zobowiązany wpisać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Zakazane jest zakładanie kilku kont przez tę samą osobę, jak również udostępnianie posiadanego konta innym osobom.

 

10. Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz usunięcia konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

IV. Ochrona danych osobowych użytkowników portalu

 

1. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez MediTeka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 51/20, w celach związanych z korzystaniem z portalu internetowego mediteka.pl, przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji na temat Użytkowników Portalu.

 

2. Zakończenie rejestracji Użytkownika Portalu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przez firmę MediTeka Sp. z o.o. na warunkach podanych w niniejszym regulaminie.

 

3. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez firmę MediTeka Sp. z o.o.

 

4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

 

V. Newsletter

 

1. Rejestrując się w Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji (newsletter) wysyłanych przez Portal, związanych z działalnością Portalu.

 

2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 

VI. Prawa autorskie i pokrewne

 

1. Prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz MediTeka Sp. z o.o., a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, materiałów multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu są zastrzeżone na rzecz MediTeka Sp. z o.o. lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych - są udostępniane na stronach Portalu.

 

2. Portal, jak również każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

 

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów lub baz danych.

 

4. Wykorzystanie materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, w celach edukacyjnych lub naukowych albo innych celach niekomercyjnych wymaga zezwolenia od administratora Portalu.

 

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych.

 

6. Dostarczając i zamieszczając na Portalu jakiekolwiek treści, Użytkownik przenosi bezpłatnie na MediTeka Sp. z o.o. prawa autorskie do wykorzystywania tych treści na wszystkich polach eksploatacji według uznania MediTeka Sp. z o.o.

 

VII. Dystrybucja materiałów płatnych

 

1. Dostęp do materiałów następuje po opłaceniu czasowej subskrypcji.

 

2. Dostęp jest uruchamiany po wpłynięciu opłaty na konto firmy MediTeka Sp. z o.o. lub po otrzymaniu przez MediTeka Sp. z o.o. powiadomienia o wpłynięciu opłaty od pośrednika płatności.

 

3. Dostęp do abonamentu jednio dniowego może być wykupiony za pomocą usługi SMS, która dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje system Dotpay. Koszt wysłania SMS  - oprócz kwoty wynikającej z cennika Portalu MediTeka jest powiększoy o VAT (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora).

 

4. Na stronie Portalu podane są ceny materiałów, wartość pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać materiał lub materiały od momentu zawarcia umowy.

 

5. Po wygaśnięciu opłaconego okresu, uprawnienie Użytkownika do korzystania z płatnego dostępu do zasobów Portalu wygasa. W przypadku braku decyzji w sprawie dalszego korzystania z zasobów Portalu, do których dostęp jest płatny, Użytkownik nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za kolejny okres, ani też przesyłania powiadomień o rezygnacji.

 

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi i usunąć założone konto. Nie jest możliwe uzyskanie zwrotu opłaty za niewykorzystaną część abonamentu.

 

VIII.  Prawa portalu

 

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści niezgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

 

2. W ramach serwisu dostępne jest forum dyskusyjne. Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji Portalu, a publikowanych przez Użytkowników na forum. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania/edycji wiadomości naruszających przepisy obowiązującego prawa, wiadomości mających charakter reklamowy, wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, wiadomości o obraźliwym charakterze.

 

3. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte. Opłata nie jest w tym przypadku zwracana.

 

4. Portal zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych. Jednocześnie Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji i materiałów o charakterze reklamowym, zamieszczanych na łamach Portalu.

 

5. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i sposobu wnoszenia opłaty abonamentowej oraz do wprowadzania i usuwania promocji. Zmiany uznaje się za obowiązujące z chwilą opublikowania ich na stronach Portalu.

 

6. Portal zastrzega sobie prawo do używania mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

 

7. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania Regulaminu na stronach Portalu.

 

IX.  Faktury VAT

 

1. Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć w profilu użytkownika opcję Faktura VAT i wypełnić wymagane pola.

 

X. Reklamacje

 

1. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres korespondencyjny biura: MediTeka Sp. z o.o., ul. Bruna 32, 02-594 Warszawa, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.

 

2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać:

- imię i nazwisko osoby składającej reklamację,

- adres mailowy,

- przedmiot reklamacji,

- uzasadnienie.

 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres mailowy wskazany w reklamacji.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin obowiązuje Użytkownika od czasu wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.